REGULAMIN KORZYSTANIA Z SYSTEMU REJESTRACJI ZAWODNIKÓW BIEGZBOJA.PL

I. Definicje

1. Regulamin – niniejszy regulamin
2. Serwis – system rejestracji zawodników na stronie: www.zapisy-biegzboja.pl służący do rejestracji zawodników na Imprezy Sportowe (zawody).
3. Organizator Imprezy – Alpas Artur Sarosiek z siedziba w Bielsku-Białej ul. Strażacka 81/10 43-300 Bielsko-Biała
4. Uczestnik – osoba fizyczna, która zarejestrowała się na Imprezę (zawody) za pośrednictwem Serwisu
5. Impreza Sportowa – różnego rodzaju zawody o charakterze współzawodnictwa sportowego, organizowane przez Organizatora Imprezy.
6. Regulamin Imprezy – regulamin określający szczegółowe zasady i warunki uczestnictwa w danym wydarzeniu sportowym organizowanym przez Organizatora, na które uczestnicy mogą dokonać rejestracji za pośrednictwem Serwisu.
7. Opłata startowa – opłata jest ustalana i pobierana wyłącznie przez Organizatora wydarzenia sportowego, opłatę startową uiszcza Uczestnik podczas rejestracji na wydarzenie sportowe wybranym Sposobem Płatności
8. Sposoby płatności – przelew tradycyjny lub płatność elektroniczna, która jest realizowana poprzez Serwis za pośrednictwem PayU lub PayPal z którą Organizator podpisał stosowną umowę współpracy

II. Rodzaje i zakres usług
1.Uczestnik za pośrednictwem strony www.zapisy-biegzboja.pl może dokonać rejestracji na wybraną Imprezę Sportową.

2. Uczestnik po dokonaniu i zaksięgowaniu płatności otrzyma potwierdzenie rejestracji i opłaty startowej na wydarzenie. Dzięki czemu będzie mógł uczestniczyć w wydarzeniu.

III. Zasady rejestracji na Imprezę Sportową
1. Dokonując rejestracji na Imprezę Sportową Uczestnik zobowiązany jest do wypełnienia formularza rejestracyjnego, podając wszystkie swoje dane, które są wymagane przez Organizatora.
2. W celu dokonania poprawnej rejestracji na Imprezę Sportową niezbędne jest zaakceptowanie Regulaminu Imprezy oraz uiszczenie Opłaty Startowej jeśli taka była ustalona przez Organizatora
3. Uczestnik z chwilą dokonania rejestracji poprzez stronę www.biegowewyzwanie.pl wyraża zgodę na wykorzystywanie danych osobowych zawartych na karcie zgłoszeniowej (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018r. O ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018r. Poz. 1000 t.j.) oraz RODO –rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady ( UE) 2016*679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony uchylenia dyrektywy 95/46/WE przez Organizatora w zakresie i przez okres niezbędny dla organizacji, przeprowadzenia i promocji zawodów, wyłonienia zwycięzców i odbioru nagród cel przetwarzania). Przetwarzanie danych obejmuje także publikację wizerunku zawodnika, imienia i nazwiska wraz z miejscowością, w której zamieszkuje, jego kategorię wiekową, rok urodzenia, płeć, nazwę teamu/klubu, uzyskany podczas zawodów wynik - w każdy sposób, w jaki ich publikowanie lub rozpowszechnianie będzie konieczne dla potrzeb organizacji imprezy (zawodów) sportowych. Szczegóły dostępne na stronie www.biegowewyzwanie.pl w zakładce RODO.
W szczególności uczestnik wyraża zgodę na publikację imienia i nazwiska na liście uczestników i liście wyników imprezy na stronie www.biegowewyzwanie.pl

IV. Przetwarzanie danych

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest: Alpas Artur Sarosiek z siedzibą: ul. Strażacka 81/10, 43-300 Bielsko-Biała (dalej: Administrator).
2. Dane osobowe uczestników będziemy przetwarzać w celu przeprowadzenia i promocji zawodów, wyłonienia zwycięzców i odbioru nagród. Przetwarzamy dane osobowe uczestników w oparciu o zasady przetwarzania danych osobowych określone w art. 5 ust. 1 RODO.
3. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być pracownicy administratora, podmioty świadczące na rzecz administratora usługi informatyczne, podmioty świadczące usługi pocztowe oraz kurierskie.
4. Dane osobowe uczestników będą przechowywane do osiągnięcia celu, dla którego zostały zebrane, przez czas, w którym przepisy nakazują administratorowi przechowywać dane, tj. przez czas konieczny do przeprowadzenia i rozstrzygnięcia zawodów oraz ze względu na każdy prawnie uzasadniony interes administratora.
5. Dane osobowe uczestników możemy przetwarzać w oparciu o następujące podstawy prawne:
a) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO tj.: osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów ,
b) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO tj.: przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, tj.: wszelkie działania zmierzające do realizacji postanowień regulaminu poszczególnych imprez (zawodów);
c) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO tj.: przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, tj. wystawienie faktur w zakresie świadczonych usług, konieczność przechowywania dokumentacji finansowo-księgowej przez określony przepisami prawa okres czasu

Uczestnikom przysługuje przede wszystkim prawo do:
a) dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
b) przenoszenia swoich danych – prawo możliwe do realizowania w momencie, kiedy podstawą prawną przetwarzania jest zgoda osoby, której przetwarzanie dotyczy bądź realizacja umowy i przetwarzanie odbywa się w warunkach całkowitego automatyzowania,
c) jeżeli dane osobowe uczestników byłyby przetwarzane na podstawie udzielonej zgody, uczestnikom przysługuje prawo do jej cofnięcia w każdym czasie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Uczestnicy mogą realizować swoje w/w prawa, składając stosowny wniosek:
a. drogą e-mail na adres: biegzboja@gmail.com
b. listem poleconym na adres: ul. Strażacka 81/10, 43-300 Bielsko-Biała.

VI. Reklamacje
1. Reklamacje związane z funkcjonowaniem serwisu należy kierować drogą elektroniczną na adres e-mail: biegzboja@gmail.com. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od momentu otrzymania zgłoszenia, a udzielona odpowiedź także będzie w formie elektronicznej.
2. Reklamacje związane z nieprawidłowościami dotyczące organizacji i przebiegu Wydarzeń Sportowych należy zgłaszać bezpośrednio do Organizatora wydarzenia.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, należy poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy sprzedaży w drodze jednoznacznego oświadczenia wysłanego do nas pocztą lub drogą elektroniczną na biegzboja@gmail.com

VII. Postanowienie końcowe
W sprawach nie uregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego .

Zapisz się do newslettera i dowiaduj się o zawodach pierwszy/a!
Zapisując się do newslletera będziesz na bieżąco informowany o wydarzeniach sportowcych. W każdej chwili możesz się wypisać.